Všeobecné Obchodné podmienky

 

Preambula

Realitná konzultačná spoločnosť ZEN Real s.r.o so sídlom Nám. Štefana Moysesa 17/A, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 53 505 581, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 40304/S (ďalej len „Realitná spoločnosť“, alebo
„Sprostredkovateľ“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje
hlavne sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Za účelom dosiahnutia
ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala Realitná
spopločnosť tieto všeobecné obchodné podmienky , ktorými upravuje pravidlá činnosti Realitnej
spoločnosti pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby Realitná
spoločnosť na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť
smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o kúpu, predaj
alebo prenájom nehnuteľností v ponuke Realitnej spoločnosti.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a písomných
dohôd s klientmi Realitnej spoločnosti a tretími osobami (záujemcami). Všeobecné obchodné
podmienky platia pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú v danom /konkrétnom/
obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené.
2. V prípade, ak všeobecné obchodné podmienky nebudú vytlačené a priamo nebudú tvoriť
súčasť zmlúv, budú uverejnené a voľne prístupné pre každého klienta na webstránke Realitnej
spoločnosti (www.zen-real.sk).
3. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická, či právnická osoba, ktorej Realitná spoločnosť
poskytuje realitné služby na základe písomnej Dohody o sprostredkovaní.
4. Predmetom všeobecných obchodných podmienok sú ponúkané realitné služby a produkty
Realitnej spoločnosti, úprava vzájomných vzťahov medzi Realitnou spoločnosťou a jej
zmluvnými partnermi, ďalej odstúpenie od Dohody/Zmluvy a stanovenie zodpovednosti za
škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené všeobecnými
obchodnými podmienkami sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä
príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení a to
podľa toho, či zmluvnou stranou je právnická alebo fyzická osoba.

Článok II.

Organizačná štruktúra Realitnej kancelárie

1. Realitná kancelária organizačne zabezpečuje svoju činnosť nasledovne: spoločnosť ZEN Real
s.r.o so sídlom Nám. Štefana Moysesa 17/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 505 581,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo:
40304/S, zabezpečuje metodické, materiálne, finančné a personálne vedenie zamestnancov.
2. Realitní poradcovia a administratívni pracovníci sú samostatnými právnymi subjektmi t. j.
fyzické alebo právnické osoby a riadia sa predmetnými ustanoveniami pracovných zmlúv
alebo iných zmlúv, ktoré z obchodného vzťahu vyplývajú.
3. Všetci Realitní poradcovia a zamestnanci spoločnosti ZEN Real s.r.o sa riadia Etickým
kódexom, Pracovným poriadkom, smernicami spoločnosti a platnou legislatívou Slovenskej
republiky.

Článok III.

Predmet činnosti a systém práce

1. Realitná spoločnosť poskytuje najmä nasledovné služby:
a) Oslovovanie, spolupráca a kontaktovanie záujemcov o kúpu alebo predaj nehnuteľností.
b) Poskytovanie podnikateľského a ekonomického poradenstva.
c) Fotografické služby a publikačná činnosť, reklamné a merketingové služby, prieskum trhu.
d) Zabezpečenie agendy a predmetnej dokumentácie súvisiacej s obchodnými prípadmi.
e) Zastrešenie vypracovania príslušných zmlúv, protokolov, dokumentov, splnomocnení a iných
písomností súvisiacich s obchodnými prípadmi.
f) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitnú činnosť) vykonáva Realitná
kancelária na základe Dohody o sprostredkovaní v zmysle § 262 a 269 ods. 2. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi Realitnou spoločnosťou na strane
poskytovateľa realitných služieb a Klientom na strane užívateľa poskytovanej realitnej služby,
vrátane všetkých zmluvných dokumentov, resp. príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
Dohody o poskytovaní realitných služieb, sa ďalej súhrnne označujú len ako „Dohoda“.
Predmetom tejto zmluvy sú ponúkané nehnuteľnosti, ktoré môžu byť zverejňované aj vo
verejne prístupných databázach Realitnou spoločnosťou. Táto zmluva zaväzuje klienta uhradiť
stanovenú zmluvnú odmenu Realitnej spoločnosti len v prípade, ak k predaju danej
nehnuteľnosti dôjde pričinením Sprostredkovateľa. Stanovuje zásadné podmienky predaja tak,
ako ich určí klient a súčasne stanovuje tiež zmluvnú odmenu za sprostredkovanie predaja,
nájmu nehnuteľnosti.
2. Celková odmena, za poskytnutie služieb, respektíve plnenie záväzkov podľa Dohody s Realitnou
spoločnosťou sa ďalej označuje len ako “Odmena”.
a) Odmena. Poskytnuté služby zahrnuté v odmene Realitnej spoločnosťou sú pri každom jednom
obchodnom prípade presne definované v Dohode s Realitnou spoločnosťou.
b) Náklady a poplatky. Registračné poplatky na úradoch, poplatky za znalecké posudky k
nehnuteľnosti, poplatky za výpisy listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy, geometrické
plány a iné doklady k spracovaniu zmlúv a právnych dokumentov hradí Klient/Záujemca,
poplatky za zrýchlené konanie na katastrálnom úrade, pokiaľ to nie je inak definované v
Dohode s Realitnou spoločnosťou.
3. Doklady potrebné pre sprostredkovateľskú činnosť realitnej spoločnosti na účely sprostredkovana
predaja, kúpy, či prenájmu nehnuteľnosti. Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony,
snímka z katastrálnej mapy (ak je vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve pozemok), zmluva o
predchádzajúcom prevode bytu do vlastníctva, stavebný pôdorys bytu (alebo stavebný nákres),
písomný súhlas a plná moc spoluvlastníkov k predaju, nájmu bytu.
Pri predaji, kúpe, nájom, prenájom rodinného domu, stavby, nebytových priestorov. Aktuálny list
vlastníctva spôsobilý na právne úkony, snímka z katastrálnej mapy, alebo geometrický plán, kópia
pôdorysu podlaží zo stavebných plánov, písomný súhlas a plnú moc spoluvlastníkov k predaju,
nájmu nehnuteľnosti. Predaj, kúpa, nájom, prenájom pozemku, snímka z katastrálnej mapy resp.
aktuálny geometrický plán (snímka z pozemkovej mapy), aktuálny list vlastníctva (resp.
spoluvlastníctva) spôsobilý na právne úkony, aktuálne územnoplánovacie informácie potvrdené
príslušným orgánom, spôsobilé na právne úkony.

Článok IV.

Vznik dohody

1. Realitná spoločnosť ZEN Real s.r.o predkladá svojim Klientom typový návrh Dohody.
2. Odchýliť sa alebo vykonať zmeny a doplnenia tejto typovej Dohody je možné. Dohoda môže
byť uzatvorená ako výhradná (exkluzívna), výhradná s dodatkom (poloexkluzívna) alebo ako
nevýhradná (neexkluzívna).
3. Za účelom realizácie obchodného prípadu je Klient povinný okrem predloženia všetkých
potrebných dokladov a dokumentov, týkajúcich sa predmetného obchodného prípadu,
poskytnúť aj maximálnu súčinnosť pre hladký priebeh obchodného prípadu, ako aj pre zápis
práv na príslušných katastrálnych úradoch, resp. iných orgánoch štátnej správy, či samosprávy.
4. Dohoda sa považuje za riadne uzatvorenú okamihom jej podpísania oprávnenými osobami
oboch zmluvných strán. Dohodu je možné uzatvoriť v sídle spoločnosti ZEN Real alebo na
akomkoľvek mieste mimo priestorov spoločnosti ZEN Real. V prípade, že dohoda nebola
uzatvorená v priestoroch realitnej spoločnosti, bude klient upovedomený o možnosti vypovedať
túto dohodu do 14 dní od dňa, kedy bola dohoda podpísaná oboma zmluvnými stranami. Pri
uplatnení práva na odstúpenie od Dohody Záujemca zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o
odstúpení od tejto Dohody (napríklad prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom) na adresu
Sprostredkovateľa uvedenú v Dohode.
5. Ak Záujemca požiadal o začatie poskytovania služieb v zmysle Dohody počas lehoty na
odstúpenie od Dohody, má povinnosť uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté
plnenia do dňa, kedy Sprostredkovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto
Dohody. Záujemca nemôže odstúpiť od Dohody, ak sa poskytovanie služieb v zmysle Dohody
začalo s výslovným súhlasom Záujemcu a Záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služieb v zmysle Dohody právo na
odstúpenie od Dohody, a ak už došlo k úplnému poskytnutiu služieb v zmysle Dohody.
6. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak.

Článok V.

Zánik dohody

1. Dohoda zaniká:
a) skončením platnosti a účinnosti Dohody (ak bola uzatvorená na dobu určitú)
b) splnením účelu, na ktorý bola Dohoda uzatvorená
c) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán
d) písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strane
2. Realitná spoločnosť je oprávnená vypovedať Dohodu z technických dôvodov, ak nemôže ďalej
poskytovať Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite.
3. Klient môže písomne vypovedať Dohodu z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu,
pričom z doručenej písomnej výpovede musí byť Realitnej spoločnosti zrejmé, koho a akej veci sa
predmetná výpoveď Dohody týka.
4. Ak v Dohode nie je stanovené inak, výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny mesiac a je
rovnaká pre obe zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane a uplynie
posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď
Dohody riadne doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Dohody na základe jej výpovede
niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom
uplynie výpovedná lehota.
5. Dohodu možno ukončiť aj písomným odstúpením od Dohody za podmienok a spôsobom
stanoveným všeobecnými obchodnými podmienkami a Zákonom.
6. Realitná spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Dohody, ak Klient:
a) nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý mu vznikol voči Realitnej spoločnosti z
Dohody alebo v súvislosti s Dohodou, do tridsiatich (30) kalendárnych dní po dni splatnosti týchto
peňažných záväzkov
b) opakovane porušuje ustanovenia Dohody alebo všeobecné obchodné podmienky
c) predložil doklady alebo dokumenty obsahujúce nepravdivé údaje, týkajúce sa jeho identifikácie
alebo Nehnuteľnosti
d) nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených všeobecnými obchodnými
podmienkami alebo Dohodou
e) protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva Služby
f) je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie
g) na Klienta bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok Klienta bol zamietnutý pre
nedostatok majetku
h) na majetok Klienta bola nariadená exekúcia
i) pri vypĺňaní Dohody poskytol nepravdivé, neúplné alebo nesprávne údaje a informácie ohľadne
predmetnej Nehnuteľnosti, alebo ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých Klient mal a/alebo
mohol vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu obchodného prípadu, resp. pre ktoré nie je
možné zrealizovať obchodný prípad.
7. Klient je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody, ak Realitná spoločnosť:
a) opakovane, ani po reklamácii, neposkytuje Služby podľa Dohody
b) od výhradnej (exkluzívnej) Dohody je Klient oprávnený odstúpiť v prípade, ak je Realitná
spoločnosť počas doby trvania Dohody nečinná a nevyvíja aktivitu, smerujúcu k realizácii
požiadavky Klienta a obchodného prípadu, a to najmenej po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní.
8. Odstúpením od Dohody z dôvodov uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach zaniká
v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej
strane.
9. Realitná spoločnosť zašle Klientovi po zániku Dohody konečné vyúčtovanie poskytnutých
Služieb, ktoré je Klient povinný uhradiť.

Článok VI.

Sankcie

1. V prípade, ak:
a) Klient, po podpísaní výhradnej (exkluzívnej) Dohody s Realitnou spoločnosťou, uzatvorí zmluvy
na predmetnú Nehnuteľnosť s akoukoľvek treťou osobou bez vedomia Realitnej spoločnosti a bez
toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej spoločnosti, alebo
b) Klient uzatvorí Kúpnu zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila Realitná spoločnosť ako osobu
vhodnú na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predmetnú Nehnuteľnosť bez vedomia Realitnej
spoločnosti a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej spoločnosti, alebo
c) Realitná spoločnosť obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a je pripravená
uhradiť Klientovi dohodnutú cenu podľa Dohody najneskôr v deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy, a
Klient aj napriek tomu odmietne uzatvoriť takúto Kúpnu zmluvu s treťou osobou, alebo
d) Klient zmarí rokovania spojené s prípravou a uzatvorením Kúpnej zmluvy s treťou osobou, či už
svojou nečinnosťou alebo úmyselným konaním, sa Klient zaväzuje uhradiť Realitnej spoločnosti
zmluvnú pokutu, a to:
– v prípade predaja Nehnuteľnosti vo výške päť percent (5%) z ceny Nehnuteľnosti stanovenej
Dohodou a v prípade prenájmu vo výške jedno mesačného (1) nájomného stanoveného v danej
Dohode.
2. Zmluvná pokuta je splatná do piatich (5) pracovných dní odo dňa vzniku nároku. Zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Realitnej spoločnosti na náhradu škody a ušlého zisku.
3. Realitná spoločnosť a Klient sa zaväzujú, že vzájomné pohľadávky, ktoré im vzniknú z
obchodno-záväzkových vzťahov budú do budúcnosti riešiť vzájomným zápočtom pohľadávok, v
zmysle ustanovení §358 a následného Obchodného zákonníka.
4. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku Klienta je Realitná spoločnosť
oprávnená fakturovať Klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päť stotín percenta) z
dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na
náhradu škody Realitnej spoločnosti nie je týmto ustanovením všeobecných obchodných
podmienok dotknutý.

Článok VII.

Reklamácie

1. Klient je oprávnený reklamovať správnosť fakturovanej sumy Odmeny, prípadne ďalších
Nákladov za poskytnuté Služby vyčíslených vo Faktúre a/ alebo kvalitu poskytnutých Služieb bez
zbytočného odkladu, t.j. čo najrýchlejšie po tom, ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30)
kalendárnych dní odo dňa doručenia Faktúry Klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť
zakladajúca dôvod reklamácie.
2. V prípade, že Klient neuplatní svoje právo podľa Čl. VII. ods. 1. Všobecných obchodných
podmienok, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
3. Klient môže svoju reklamáciu uplatniť v sídle Realitnej spoločnosti, pričom Realitná spoločnosť
je povinná na požiadanie Klienta vydať písomné potvrdenie o mieste, čaše, spôsobe a predmete
reklamácie.
4. Realitná spoločnosť je povinná reklamáciu prešetriť a výsledok písomne oznámiť Klientovi do
tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Realitnej
spoločnosti.
5. V prípade, že prešetrenie reklamácie Klienta je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v
tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Realitná spoločnosť povinná výsledok
svojho šetrenia oznámiť Klientovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola
reklamácia platne oznámená Realitnej spoločnosti.
6. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady fakturovanej Odmeny alebo prípadných ďalších Nákladov
za poskytnuté Služby nemá odkladný účinok na povinnosť Klienta zaplatiť Realitnej spoločnosti
dotknutú časť z Odmeny alebo ďalších Nákladov za poskytnuté Služby podľa príslušnej Faktúry.
7. V prípade, že reklamácia Klienta voči Odmene alebo prípadným ďalším Nákladom za poskytnuté
Služby bude Realitnou spoločnosťou uznaná za opodstatnenú, bude suma z Odmeny alebo ďalších
Nákladov za poskytnuté Služby, priznaná Klientovi v zmysle reklamácie, vrátená na jeho bankový
účet.

Článok VIII.

Zmena zmluvných dokumentov

1. Spoločnosť ZEN Real s.r.o si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu všeobecných
obchodných podmienok, pričom táto zmena sa nedotkne Dohôd uzatvorených pred dňom
nadobudnutia platnosti a účinnosti zmenených všeobecných obchodných podmienok.
2. Dohodu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán, a len vo výnimočných
prípadoch formou písomne uzatvoreného Dodatku. Dodatok je možné uzatvoriť aj písomnou
akceptáciou žiadosti Klienta Realitnou spoločnosťou.

Článok IX.

Doručovanie

1. Všetky informácie, posielané Realitnou spoločnosťou Klientovi v súvislosti so Zmluvnými
dokumentami faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené
Klientovi uplynutím piatich (5) kalendárnych dní odo dňa ich zaslania Klientovi na jeho poslednú
známu adresu trvalého pobytu/sídla, uvedenú v záhlaví Dohody, prípadne na akúkoľvek inú adresu
písomne oznámenú Realitnej spoločnosti.
2. Ak nie je možné Klientovi doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú v súvislosti so Zmluvnými
dokumentmi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/ sídla, považuje sa táto zásielka za
doručenú dňom, keď osoba, oprávnená na doručovanie poštových zásielok, oznámi Realitnej
kancelárii, že poštovú zásielku nemožno Klientovi doručiť (tzn. adresát je neznámy, zásielka
neprevzatá v odbernej lehote, adresát nezastihnutý, nedostatočná adresa, prípadne adresát odmietol
prevziať zásielku).

Článok X.

Ochrana osobných údajov, mlčanlivosť

1. Realitná spoločnosť sa zaväzuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 164/2013 Z.z. zachovávať mlčanlivosť o všetkých jej
poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným
prístupom, zmenou a rozširovaním.
2. Realitná spoločnosť je oprávnená na spracovanie a uchovanie osobných údajov (meno,
priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a štátna príslušnosť, ak
ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne údaje o
štatutárnom orgáne, resp. osobe oprávnenej konať za spoločnosť/ fyzickú osobu podnikateľa)
uvedených v Dohode, a to za účelom poskytovania Služieb, predovšetkým uzatvorenia a plnenia
Dohody, jej zmeny alebo ukončenia, vyúčtovania Odmeny alebo prípadných ďalších Nákladov,
evidencie pohľadávok a podávania informácií Klientovi.
3. Realitná spoločnosť je oprávnená spracovávať a uchovávať osobné údaje v zmysle Čl. X. ods. 1.
Všeobecných obchodných podmienok počas doby trvania platného zmluvného vzťahu Klienta s
Realitnou spoločnosťou, ako aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu,
evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností, uložených zákonom.
4. V súvislosti s Dôvernými informáciami, sprístupnenými druhej strane, sa každá zmluvná strana
zaväzuje:
a) počas trvania Dohody, ako aj po jej ukončení, zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek
Dôverných informáciách a tieto informácie nereprodukovať a neposkytovať tretím stranám alebo
ich iným spôsobom využívať;
b) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Klient podpisom Dohody vyslovuje svoj súhlas s tým, že Realitná spoločnosť bude spracovávať
jeho osobné údaje za účelom plnenia povinností alebo uplatnenia zákonných práv Realitnej
spoločnosti zodpovednej za spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6. Klient podpisom Dohody tiež udeľuje Realitnej spoločnosti svoj súhlas s uchovávaním osobných
údajov v rozsahu danom všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj za účelom ich poskytnutia
tretím stranám, ak je to potrebné pre poskytovanie Služieb alebo evidenciu a vymáhanie
pohľadávok za poskytnuté Služby. Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať písomným
oznámením doručeným Realitnej spoločnosti.
7. Podpisom Dohody udeľuje Klient Realitnej spoločnosti súhlas na uvádzanie svojho mena a
priezviska, obce (v ktorej má trvalý pobyt) pri fyzických osobách/obchodného mena, obce (v ktorej
má sídlo) pri právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch a svojho loga/ značky
za účelom ich použitia ako referencie pri marketingových aktivitách Realitnej spoločnosti ZEN
Real.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli prijaté dňa 18.2.2021, kedy nadobudli platnosť a
účinnosť.
2. Každá platne uzatvorená Dohoda sa riadi aktuálnymi všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Každá aktualizácia alebo zmena všeobecných obchodných podmienok bude zverejnená po jej
doplnení na webovej stránke Realitnej spoločnosti www.zen-real.sk. Zmluvné dokumenty
predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Dohody, pričom tieto
nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok,
dotýkajúcich sa predmetu Dohody.
5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Dohodou, ktoré však Dohoda
výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
6. Záväzky zmluvných strán prekračujúce dobu platnosti Dohody zostávajú v platnosti aj po jej
zániku.
7. V prípade, že sa niektoré z ustanovení Zmluvných dokumentov stane neplatným, nemá to vplyv
na platnosť ostatných ustanovení Dohody a všeobecných obchodných podmienok. Neplatné
ustanovenie sa nahradí ustanovením Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej
republiky, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu Dohody a všeobecných obchodných
podmienok a najlepšie vystihuje zámer zmluvných strán.
8. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s rozsahom a obsahom plnej
moci realitného poradcu konajúceho v mene a na účet Realitnej spoločnosti. Plná moc je k
dispozícii k nahliadnutiu v sídle Realitnej spoločnosti.
9. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s obsahom všeobecných
obchodných podmienok, že si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, všetky ustanovenia
sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto všeobecným obchodným podmienkam v celom ich rozsahu
porozumel, súhlasí s nimi a na dôkaz čoho pripojil k Dohode svoj vlastnoručný podpis.

Vážení klienti,

touto cestou Vás chceme informovať o tom, že realitná spoločnosť ZEN Real s.r.o si riadne plní povinnosti vyplývajúce zo zákona č.  297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upravuje zákon č. 297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Povinnosti vyplývajúce povinným osobám, ktoré sú špecifikované v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.,sú:

 • písomne vypracovať program vlastnej  činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu;
 • posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý;
 • neobvyklú obchodnú operáciu hlásiť spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP);
 • zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona;
 • zabezpečiť, aby k programu vlastnej  činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu mal nepretržitý prístup každý zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa tohto zákona;
 • uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom;
 • vytvoriť finančnej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon kontroly, poskytnúť jej potrebnú súčinnosť a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly;
 • poskytovať spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP) na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností za obdobie predchádzajúcich piatich rokov 

Týmto chceme zároveň informovať, že naša spoločnosť má vypracovaný Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu  je interným predpisom, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje ako sa v danom podnikateľskom subjekte budú plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce zo zákona č. 297/2008, kto bude za ich plnenie zodpovedný, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov a ako konkrétne sa budú posudzovať neobvyklé obchodné operácie a má zákonom definovaný obsah programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu:

 • prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,
 • spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 10 ods. 4,
 • postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
 • postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
 • postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
 • určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,
 • spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
 • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou, spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.